.nl | .be

Business

Quota rondom vrouwen in de top? Dit zijn de alternatieven

Dit jaar was het een belangrijk punt bij de landelijke verkiezingen: quota om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Nuttig of niet? Uit onderzoek van de charter Talent naar de Top blijkt dat er alternatieven zijn.

Sinds de start van het programma tien jaar geleden doet Talent naar de Top onderzoek naar het aandeel vrouwen aan de top. Wat helpt om dit te verbeteren? Anders dan wellicht verwacht blijkt nu dat quota niet het meest effectief zijn. Commitment van de leiders en een open organisatieklimaat zijn dat wel en kunnen volgens de onderzoekers quota voorkomen. 30 procent Het landelijke quota waar momenteel naar gestreefd wordt (zo’n 30 procent) wordt bij lange na niet gehaald, waardoor quota dreigen. Het grootste nadeel van quota is het gedwongen karakter. Door andere maatregelen kan dat voorkomen worden. ‘Leiders van organisaties die genderdiversiteit ondersteunen, hebben veel minder opgelegde HR-maatregelen nodig,’ aldus het rapport dat vandaag verschenen is. In totaal ondertekenden 260 bedrijven het charter, waarmee zij erkennen actief te werken aan meer vrouwen aan de top. Samen vertegenwoordigen zij rond de 650.000 werknemers, bijna 10 procent van het totaal aantal werkenden in Nederland. Het aandeel vrouwen in de top van charterorganisaties is opnieuw gestegen van 21,4 procent in 2015 naar 22,4 procent eind 2016. Ook het aandeel vrouwen in de subtop is met 1,1 procentpunt gestegen naar 27,8 procent. Het percentage vrouwen in de top van charterorganisaties groeit sinds de start van het charter gestaag met gemiddeld 1 procentpunt per jaar. Dit jaar worden Rabobank, Universiteit Leiden, Vodafone en Alliander extra uitgelicht in het charter, omdat zij in 2016 bijzonder goed presteerden. Aanbevelingen Naast de lovende cijfers onder de ondertekenaars, doet de commissie een aantal aanbevelingen. Zo zouden executive searchbureaus zich meer moeten toespitsen om de verhoudingen man/vrouw binnen bedrijven op te krikken. Bij de voordracht van kandidaten voor topfuncties zouden searchbureaus zelf een 50 procent verdeling van mannen en vrouwen moeten hanteren. Verder vraagt de commissie aan de politiek een voorbeeldrol te vervullen door bij de samenstelling van een nieuw kabinet het wettelijk streefcijfer te hanteren om een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen te realiseren.